Blended teaching and
learning in VET schools

2022. gada 31. janvārī notika RVT pedagogiem seminārs par virtuālo laboratoriju izmantošanu un Moodle.

Prezentācija par virtuālo laboratoriju adreses skatīt šeit.

Video ierakstu par virtuālajām laboratorijām skatīt šeit.

Prezentāciju par Moodle skatīt šeit.

 

2022. gada 20. janvārī notika RVT pedagogiem seminārs par e-mācību un komunikāciju platformu MS Teams un citiem digitālajiem rīkiem.

Prezentāciju par MS Team skatīt šeit.

Prezentāciju par Kahoot un Quizizz skatīt šeit.

Prezentāciju par Mentimeter skatīt šeit.

Latvia

Intervijā par savu pieredzi un pārdomām dalījās komercdarbības profesionālo priekšmetu pedagogs Baiba Purlica.

Jautājums: “Vai jauktās mācīšanās modelis ir efektīvs?”

-Jauktās mācīšanās modelis (blended teaching/learning model) ir efektīvākais modelis un motivē audzēkņus aktīvāk piedalīties mācību procesā, jo nodrošina dažādību, palielina audzēkņu interesi un sekmē nepieciešamo papildus prasmju apgūšanu, piemēram, domāšanas paplašināšanu, būt radošam, operatīvi plānot savu laiku, kritiski un objektīvi izvērtēt situāciju, attīsta dažādu digitālo rīku izmantošanas prasmes, komunikācijas un saziņas prasmes, prasmes strādāt komandā un sadarboties ar citiem u.c. Piemēram, ja tiešsaistes mācību stundā pazūd interneta savienojums vai ir kādas citas tehniskas problēmas, tad audzēkņi sadarbojas savā starpā, izmantojot citu komunikācijas veidu, kā Whatsapp, palīdz viens otram un turpina mācības un uzdevumu pildīšanu. Jauktās mācīšanās modeļa izmantošana palīdz pedagogam izvēlēties efektīvākos digitālos rīkus un klātienes mācību metodes mācību rezultāta sasniegšanai.

Vēlamais klātienes un attālināto mācību organizēšanas sadalījums būtu 60% tiešsaistē un 40% klātienē. Jauktās mācīšanās modeļa izmantošana mācību procesā palīdz audzēkņiem organizēt savu darbu, plānot laiku, jo ir iespējams mācīties no jebkuras vietas un jebkurā sev vēlamā laikā un tempā. Audzēkņi mācās kā meklēt uzziņas avotus, izmanto IKT, svešvalodas u.c. Svarīgi, ka jauktās mācīšanās modelis nodrošina, ka darba temps ir pielāgots audzēkņu mācību vajadzībām.

Jāatzīmē, ka mācību stundu vadīšana, izmantojot jauktās mācīšanās modeli prasa no pedagoga divas reizes vairāk laiku, lai sagatavotos mācību stundai (pārorientēšanās), jo nepieciešami citi materiāli.
Tiešsaistes mācībās, konsultācijās, pāru/ grupu darbā ir nepieciešams atgādināt audzēkņiem par tiešsaistes etiķeti: sakārtotu darba vidi, kas redzama fonā, toleranci, refleksiju un pašdisciplīnu. Lai pedagogs varētu nodrošināt, ka visi audzēkņi pieslēdzas ar kamerām un mikrofoniem, ir ieteicams veikt audzēkņu novērtējumu par dalību stundā. Tas palīdz pedagogiem ievērot un novērtēt audzēkņu individuālos sasniegumus, talantus un redzēt izaugsmes dinamiku.

Jautājums: “Kāda ir Jūsu pieredze un kādus digitālos rīkus Jūs izmantojiet mācību stundās?”
-tiešsaistes mācību stundās galvenokārt izmantoj, MS Teams, Zoom, Miro, Cisco Webex Meetings u.c. Covid pandēmijas laikā vajadzēja nodrošināt mācību stundas vienlaicīgi klātienē un attālināt. Klase bija iekārtota šādi: divi datori, uz viena ekrāna bija redzama prezentācija un otrā ekrānā redzami MS Team(ā) audzēkņi, kuri no mājām ir pieslēgušies mācību stundai. Šādā veidā bija iespēja arī tiešsaistē esošajiem audzēkņiem pajautāt vai palīdzēt ar paskaidrojumiem. Pedagogs stāstīja mācību vielu un uzdeva jautājumus gan klātienē audzēkņiem, gan tiešsaistē esošajiem audzēkņiem. Mācību vielas teorijai tika izmantots MS Team, kur ir iespēja ievietot prezentācijas, video skatīšanos saistībā ar mācību vielu un praktisko darbu veikšanai tika izmantota Miro platforma. Audzēkņu pašpārbaudei tika izmantoti Kahoot! un Mentimeters. Elektroniskajā žurnālā (Mykoob) vai e-pastā tika nosūtīta Miro saite ar prezentācijām,

uzdevumiem, anketām, video. Audzēkņiem bija iespēja sev izdevīgā laikā, vietā un savā mācīšanās ātrumā apgūt mācību vielu.

Jautājums: “Vai piedalīšanās šajā projektā Jums un citiem pedagogiem bija noderīga?”
-Es piedalījos efektīvāko klātienes metožu (face to face methods) mācībās Igaunijā. Apgūtās interesantākās metodes izmantoju gan mācību stundās klasēs ar audzēkņiem, gan daloties pieredzē ar kolēģiem organizētajā 5. maija seminārā, gan pedagogu profesionālās pilnveides kursos.

Bija noderīgi satikties ar citu profesionālo izglītības iestāžu pedagogiem un redzēt, ka ir kopīgas problēmas, ka katram ir savs skatījums, kā arī varēja aprunāties par dažādiem risinājumiem un sadarbības iespējām nākotnē.

Estonia

Lithuania

USE OF KNOWLEDGE GAINED DURING THE PROJECT

During the trainings organized in Greece, Estonia and Slovenia during the project, vocational teachers of the Vilnius Jerusalem Labor Market Training Center (VJDRMC) developed their communication skills and got to know and test the coordination and mutual integration of distance and contact teaching tools. All methods are described in the MANUAL compiled during the project, which is uploaded to the project website. The MANUAL has 3 parts. The first part is dedicated to distance methods, the second part to direct classroom teaching methods, the third part mentions the factors influencing teaching .

In Greece, teachers got acquainted with 40 distance education methods and tools. Distance learning platforms such as Microsoft Teams , Zoom , Google Classroom , Moodle were discussed ; audio and video recording tools Edpuzzle , Flipgrid , Vocaroo ; systems for creating quizzes, surveys and reviews - Kahoot !, MicroPoll , Quizizz , SurveyPlanet , Kaizena , Formative , Mentimeter ; mind mapping, student engagement, collaboration platforms - Coggle , AnswerGarden , Miro , Padlet , Classkick , Forallrubrics , Online Chronometer, Verso; virtual laboratory platforms such as GO-LAB, PraxiLabs , and many other remote tools and systems.

In Estonia, teachers were introduced to 40 teaching methods in the classroom. The methods were divided into four target categories:

1) Establishing a dialogue/engaging participants; 2) For imparting new knowledge;
3) Systematization of received information;
4) To raise new issues.

First, the usual methods were discussed, such as lecture, slide show, discussion, then other, less used methods in professional training were discussed - guest participation in the lesson, role- playing, reflections, group projects, cards, and other methods.

In Slovenia, teachers were presented with factors that influence teaching, such as individual aspects (experience, motivation, etc.), family (family attitude towards the importance of education, family support, parents' level of education, etc.), educational institution (professional competence of teachers, management of educational institution and culture, technical self-sufficiency, prior self- evaluation , etc.), environment (economic standard of living, political, cultural environment, prestige of the teacher and professional science itself, etc.).

In summarizing the project, the teachers of the Vilnius Jerusalem labor market profession particularly single out the method of preliminary self-assessment. VJDRMC is an adult training institution, so a pre-assessment is necessary before each new training is formed. During the preliminary self-assessment, the level of knowledge, abilities, and motivation of the group and each individual person is determined, which distance or contact methods can be applied to one or another group, and it is this that determines the "mix" of training - 30 % distance training and 70% face -to- face training are applied to one group training, for the other group – vice versa; one group is good at 

discussion, while the other group, especially where most of the individuals are employed, works

mostly individually.

"My teaching groups include very different students - from 18 to 60 years old, with different professional work experiences, educations, and different lifestyles. By using the preliminary self- assessment, I select individual training programs much faster and I know better what the students' expectations are," - professional teacher Artūras shares his experience.

"I perform preliminary self-assessment by giving tests and practical tasks. Short introductions also work well. I use the collected information to adapt training to groups and individuals. The expectations expressed by the students pay off handsomely when I see well and very well done final theses," says vocational teacher Vytautas.

Kazimieras, who passes on professional secrets to his students, says that during the preliminary self-assessment, a preliminary analysis of the students' and the teacher's goals is also carried out, and it is precisely this analysis that allows the teacher to better choose a distance and contact education program and formulate tasks more clearly. The students also liked these improvements, as they became noticeably more engaged in the learning process.

Greece

Video script / Epimorfotiki Kilkis / Blended Teaching & Learning in VET Schools

Nowadays, almost all human activities have changed form. One of them is education (of all levels) which has been largely transferred to the digital world.
Epimorfotiki Kilkis, in the context of the continuous development, discovery and creation of innovative practices and tools and the exchange of good practices with other educational organizations from the European Union, participates in the Erasmus+ project titled: "Blended teaching and learning in VET schools" coordinated by the Vocational Training Center "Riga State Technical School" from Latvia.

The project was approved under the call for proposals for Strategic Partnerships in response to the COVID-19 crisis, in October 2020.
The aim of the project is the upgrade of the trainers’ digital skills in blended teaching/learning.

In the project’s duration, partners have participated in a number of actions:
• They first identified and then created a collection of the most effective methods and innovative digital tools for educators. This happened through the realization of three educational meetings in Greece, Estonia and Slovenia.
• At the same time, they carried out an extensive survey – with over 650 participants – whose aim was to identify and record the quality characteristics that affect mixed education. The aim of the specific research was the provision of higher quality mixed education by Vocational Education and Training schools.
• The participation of Epimorfotiki Kilkis in the project "Blended teaching and learning in VET schools" as well as the involvement of the other three providers of Vocational Training and Education from Kilkis, resulted in all the experience gained during its implementation being disseminated with in the best possible way to stakeholders and target groups. In addition, regular press releases in digital and print media kept the public informed of its progress and results.

The project results are available in 6 languages through the project website: https://btl.rvt.lv/ (and QR code).

Slovenia